English

Emim
Ecosistem multifuncțional pentru integrarea serviciilor medicale de tip “self-management disease” (EMIM)

Obiective specifice

a. Dezvoltarea unei aplicații pentru Pacient (AP) ce implementează servicii de tip „self-management disease” (SMD) particularizate pentru diabetici.
Aceste servicii colectează datele introduse de ceilalți actori din sistem, integrează feedback-ul dat de pacient și implementează algoritmi de predicție și decizie care să-l ajute pe pacient în gestionarea afecțiunii. Aplicația va permite dezvoltarea unui dialog online medic-pacient care elimină necesitatea vizitelor redundante la cabinetul doctorului. Prin integrarea cu celelalte aplicații din ecosistem, pacientul poate vedea în orice moment unde găsește medicamentele pentru o anumită rețetă, precum și prețurile acestora.

b. Dezvoltarea unei aplicații pentru medici (AM) care să faciliteze consultarea părerii statistice a altor medici/farmaciști (fără a dezvalui identitatea) în cadrul unor afecțiuni/criterii pentru prescrierea unui tratament.
Sistemul va folosi cunoștințele/părerea/diagnoza medicilor și farmaciștilor la nivel macro, eliminând sau înlocuind greșeli medicale/farmacologice singulare. AM include servicii de tip “paperless hospital” prin care se reduce birocrația actuală existentă între cabinetele medicilor, precum și servicii de „data mining” prin care se dezvoltă rapoarte complexe care evidențiază anumite situații globale ale stării de sănătate. Platforma va integra, de asemenea, funcționalități ce se adresează furnizorilor independenți de servicii medicale (injecții, tratamente, îngrijire bătrâni, etc.): programare vizite, căutare furnizor, acreditare furnizor ș.a.

c. Dezvoltarea unei aplicații pentru Farmaciști (AF) prin care aceștia vor avea acces la o bază online de parafarmaceutice/OTC/medicamente, întreținută și updatată în mod continuu.
Farmaciile vor fi interconectate cu ecosistemul multifuncțional, prin care farmacistul poate consulta soluțiile și tratamentele date de medici pentru o anumită afecțiune, poate analiza feedback-urile date de către ceilalți actori din sistem cu privire la un tratament sau un medicament pentru o anumită afecțiune. Se vor integra anumite servicii de tip ERP care să-i ajute pe farmaciști în gestionarea relațiilor cu ceilalți actori ai sistemului de sănătate.

Rezultate

Platforma online creata - ECOSISTEM MULTIFUNCȚIONAL - pentru integrarea serviciilor medicale de tip “self-management disease”

Finantare

Proiect finantat prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020 – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Axa Prioritară 2 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”

Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

www.fonduri-ue.ro Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinan_ate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Beneficiar: SC ROMSOFT SRL

Partener: SC DOHU CONSULTING SRL

Perioada de implementare: 1 septembrie 2017 – 31 august 2020

Valoarea proiectului: 4.923.682.33 lei (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 2.399.640,03 lei și 423.465,89 lei din bugetul național)


Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Multifunctional Ecosystem for the Integration of Disease Self-Management Medical Services (MEIM)

Specific Objectives:

a. Developing an application for Patients (AP) that implements disease self-management (DSM) services for diabetics.
These services collect the data entered by other participants in the system, integrate the feedback provided by the patient, and implement prediction and decision algorithms to help the patient in managing the affliction. The application will enable an online dialogue between medical practitioner and patient, eliminating redundant visits to the doctor’s office. Due to the integration with the other applications in the system, the patient can see, at any moment, where to find the medications for a certain prescription and what their prices are.

b. Developing an application for Medical Practitioners (AM) that facilitates consulting the statistical opinion of other physicians/pharmacists (without revealing their identity) with regard to afflictions / criteria for prescribing a treatment.
The system will use the expertise/opinion/diagnosis of medical practitioners and pharmacists at a macro level, eliminating or replacing singular medical/pharmacological errors. AM includes “paperless hospital” services that reduce the bureaucracy frequently encountered in the collaboration between medical practices, as well as “data mining” services designed to develop complex reports that highlight the population’s health state on a global level. The platform will also integrate functionalities aimed at independent healthcare providers (shots, treatments, elderly care, etc.): appointments, finding a healthcare provider, provider accreditation, etc.

c. Developing an application for Pharmacists (APh) that will grant them access to an online database of parapharmaceuticals / OTC treatments / medications – database that will be constantly maintained and updated.
The drugstores will be interconnected with the multifunctional system, allowing pharmacists to consult the treatments recommended by medical practitioners for a certain affliction. Furthermore, pharmacists will be able to analyse the feedback provided by other participants in the system regarding a particular treatment or medication prescribed for an affliction. ERP services will be integrated to help the professionals in the pharmaceutical industry in managing communication and cooperation with other integral parts of the healthcare system.

Results

The online platform - MULTIFUNCTIONAL ECOSYSTEM - for the Integration of Disease Self-Management Medical Services

Financing

Project financed through:

The Competitiveness Operational Programme – co-financed by the European Regional Development Fund

Priority Axis 2 – “Information and communication technologies (ICT) for a competitive digital economy”

Action 2.2.1: “Supporting the value added generated by the ICT sector and promoting innovation in the field by developing clusters”

www.fonduri-ue.ro For more detailed information about the other programmes co-financed by the European Union, please visit www.fonduri-ue.ro


Recipient: SC ROMSOFT SRL

Partner: SC DOHU CONSULTING SRL

Implementation period: September 1, 2017 – August 31, 2020

Project value: 4.923.682.33 lei (out of which the European Union’s contribution through ERDF is 2.399.640,03 lei, while 423.465,89 lei are funded from the national budget)


The content of this material does not represent the official position of the European Union or Romanian Government.